Abdij Sint-Sixtus

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • ‘Additionele Producten’: andere dan de Trappist Westvleteren die via onze website kunnen worden aangekocht.
  • ‘Algemene Voorwaarden’: de onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen u en ons bij de aankoop van Producten.
  • ‘Overeenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij wij ons ertoe verbinden om de Producten aan u te verstrekken aan mits voldaan is aan de Algemene Voorwaarden.
  • ‘Partij/Partijen’: u en/of wij
  • ‘Producten’: Trappist Westvleteren en/of de Additionele Producten
  • ‘Trappist Westvleteren’: de Trappist Westvleteren Blond (TW Blond 5,8 vol. % alc.), Acht (TW8 8 vol. % alc.) en Twaalf (TW12, 10,2 vol. % alc.) dat gebrouwen is met natuurlijke grondstoffen en dat het voorwerp van deze overeenkomst uitmaakt. De Trappist Westvleteren wordt steeds per krant van vierentwintig (24) flesjes verkocht.
  • U/uw: de klant die een consument is in de zin van artikel I.1,2° WER, zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
  • We/wij/ons/onze: Abdij Sint-Sixtus VZW zoals vermeld in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden.
 

2. Onze identificatie

2.1 Wij zijn wij:

Abdij Sint-Sixtus VZW
Donkerstraat 12
8640 Westvleteren (België)
RPR 0405.530.472

2.1 Contact: bierverkoop@sintsixtus.be

Mails zullen beantwoord worden op dinsdagen en donderdagen.

 

3. Toepassing

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen van onze Trappist Westvleteren en Additionele Producten. Bij het plaatsen van een bestelling dient u deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden en in te stemmen met de toepassing daarvan. Onderhavige Algemene Voorwaarden gelden met uitsluiting van andere voorwaarden. Behoudens indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard, worden uw eventuele algemene of bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten. Niettegenstaande het voorgaande, doen deze Algemene Voorwaarden geen afbreuk aan de wettelijke rechten die u op dwingende wijze worden verleend krachtens de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming.

3.2 Wij houden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De versie van deze Algemene Voorwaarden die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling blijft evenwel, voor wat betreft de bestelling van toepassing tussen u en ons.

 

4. Registratieproces en totstandkoming van de overeenkomst

Wie kan een Overeenkomst sluiten?

4.1 Wij sluiten enkel Overeenkomsten met consumenten in de zin van artikel I. 1,2° WER, zijnde natuurlijke personen die geen economische doelen nastreven en handelen buiten hun bedrijfs- of beroepsactiviteit. U verbindt zich ertoe om de Producten niet verder te verkopen. Bij schending van deze verplichting, zijn wij gerechtigd om u in de toekomst te weigeren om nog verder Producten te bestellen. Bovendien zal u bij schending van deze bepaling, mogelijks als handelaar worden gekwalificeerd, waardoor u dient te voldoen aan alle fiscale en administratieve verplichtingen. Bij afwezigheid hiervan stelt u zich bloot aan strafrechtelijke sancties.

4.2In het kader van het Coronavirus, willen wij u er graag op wijzen dat u steeds de maatregelen van uw overheid moet naleven. Maak de verplaatsing niet indien dit niet is toegestaan en respecteer de veiligheidsvoorschriften te allen tijde. De Abdij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor overtredingen die door u worden begaan, noch voor de onmogelijkheid om tot een aankoop over te gaan.

 

 

4.3 Onze Producten kunnen enkel worden besteld indien je ouder bent dan achttien (18).

Aanbod en assortiment

4.4 Onze Producten zijn niet bestemd voor commercieel of beroepsmatig gebruik en kunnen uitsluitend worden afgehaald in ons afhaalpunt, zijnde het verkoopcentrum bij de abdij (adres Donkerstraat 12, 8640 Westvleteren (België). Onze Producten kunnen worden opgehaald op de datum en tijdstip dat u kiest tijdens het hieronder uiteengezette registratie en reservatieproces.

4.5 Afbeeldingen op de website zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet bij het te koop aangeboden Product horen en niet in de aangeduide verkoopprijs zijn inbegrepen. Dergelijke zaken blijken evenwel uit de omschrijving van het te koop aangeboden Product. Bij twijfel of mogelijke dubbelzinnige interpretatie kan u ons steeds contacteren. Wij zijn niet aansprakelijk voor kennelijke zet- of drukfouten.

4.6 Omwille van onze kleinschalige productie is het mogelijk dat het aantal aanvragen groter is dan de beschikbare hoeveelheid. Bij grote drukte op de website kunt u om de server te ontlasten in een wachtkamer worden geplaatst. Accounts met de oudste laatste bestelling zullen bij voorrang worden bediend.

Registratie

4.7 Om de Producten te kunnen kopen, moet een u zich registreren op de website. Om zich te registreren moet u een persoonlijk profiel aanmaken op basis van correcte waarheidsgetrouwe, actuele en volledige informatie. De informatie die we nodig hebben, bestaat uit: naam, geboortedatum, adres, nummer, e-mail en nummerplaat van de wagen waarmee u de Producten komt ophalen. U mag slechts één profiel aanmaken.

4.8 Wij beschouwen de opgave van onjuiste of valse persoonsgegevens, evenals meervoudige registraties als een inbreuk op de Algemene Voorwaarden. Wie een inbreuk begaat op de Algemene Voorwaarden, mag geen van onze producten meer aankopen. Het is uw verantwoordelijkheid om verouderde informatie te corrigeren of te verwijderen.

4.9 Wij kunnen u niet garanderen dat wanneer u zich registreert, u ook effectief een bestelling kan plaatsen. Wij vragen uw begrip voor onze kleinschalige manier van werken.

Bestelling

4.10 Nadat u zich geregistreerd heeft, kan u via de website de Producten bestellen. Vooraleer een bestelling kan plaatsen, moet u eerst de Algemene Voorwaarden aanvaarden. De website zal per verkoopsessie vermelden welk type Trappist Westvleteren en in welke hoeveelheden het kan worden aangekocht. Verder moet u ook aanduiden op welke datum en tijdstip de Producten komt ophalen.

4.11 U ontvangt een e-mail waarin de bestelling en afhaaldatum worden bevestigd. In de e-mail is ook een overzicht terug te vinden van het bestelde Product en de prijs. Er wordt u tevens een QR-code opgestuurd. Deze code moet getoond worden wanneer u de Producten afhaalt.

4.12 Wij kunnen de bestelling weigeren in de volgende gevallen: (i) wanneer wij vermoeden dat de bestelling werd geplaatst voor professionele doeleinden of met het oogmerk om door te verkopen, (ii) wanneer een ernstig vermoeden bestaat van misbruik of kwade trouw, (iii) in geval u uw bestelling herhaaldelijk niet komt ophalen en (iiii) indien u een bestelling geplaatst hebt binnen de voorbije 60 dagen. In dergelijk geval (gevallen) behouden wij ons ook het recht voor om u te blokkeren.

Afhalen van de Producten

4.13 U kan de Producten afhalen op het tijdstip vermeld in de e-mail die u ontvangen heeft na de bestelling.

4.14 Wanneer u de Producten afhaalt, zal uw identiteit worden gecontroleerd aan de hand van de informatie die werd doorgegeven bij de bestelling. Verder dient ook de door u opgegeven nummerplaat van de auto waarmee u de Producten komt afhalen, dezelfde te zijn als werd doorgegeven bij de bestelling. Tenslotte zal ook de QR code die u ontvangt bij de bestelling worden geverifieerd. Wanneer de voorgaande informatie niet overeenstemt met de gegevens die u heeft opgegeven bij de registratie, behouden wij ons het recht voor om de afhandeling van de registratie te weigeren.

4.15 Wanneer u de bestelling niet komt afhalen zonder ons hiervan op de hoogte te hebben gebracht zijn wij gerechtigd om een service kost van 10 euro aan te rekenen.

 

 

 

5. Prijs en betaling

5.1 De prijzen van onze Producten staan vermeld op de website en worden vastgepind op het ogenblik van de bestelling. Alle daar vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW en eventuele andere door u te dragen taksen of belastingen. Eventuele andere aangerekende kosten worden apart vermeld.

5.2 Voor de betaling van onze Producten aanvaarden wij betaalkaarten (Maestro en Bancontact) en kredietkaarten (Visa en Mastercard). Wij aanvaarden geen bedrijfskaarten. De betaling gebeurt met behulp van beveiligde protocollen. Hiervoor maken wij gebruik van een externe beheerder, zijnde Ingenico ePayments. Ingenico maakt gebruik van “Fraud Expert” om zo te vermijden dat uw betaalgegevens misbruikt zouden worden en ter preventie van fraude. Op deze betalingen zijn de algemene voorwaarden van Ingenico ePayments van toepassing die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van de betalingen.

5.3 Op het ogenblik waarop u de Producten bestelt, wordt ook de volledige prijs voldaan.

 

6. Houdbaarheidsdatum

6.1 De Trappist Westvleteren heeft een houdbaarheidsdatum van:
  • (a) 1 jaar voor de Trappist Westvleteren Blond
  • (b) 3 jaar voor de Trappist Westvleteren 8 en Trappist Westvleteren 12
 

7. Teruggave van het leeggoed

7.1 De kratten en de flessen (hierna gezamenlijk ‘leeggoed’) blijven onze eigendom. Behoudens op vrijdag, zondag en alle wettelijke vrije dagen, kan het leeggoed worden teruggebracht tijdens de openingsuren zoals vermeld op de website.

7.2 Het leeggoed wordt slechts terugbetaald indien dit niet beschadigd is. De houten kratten houden hun waarde wanneer ze op een droge plaats worden bewaard. De prijs van het leeggoed staat vermeld op de website.

 

8. Herroepingsrecht

8.1 U beschikt over een termijn van veertien (14) dagen om ons er van op de hoogte te brengen dat u de Overeenkomst wil herroepen. U bent niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief.

8.2 Als u wenst beroep te doen op het herroepingsrecht, moet u ons hiervan op de hoogte brengen. Dit kan u doen door het herroepingsformulier dat u kan vinden op onze website, in te vullen of door ons een ondubbelzinnige verklaring af te geven waarin u verklaart dat u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren. De termijn van veertien (14) kalenderdagen begint te lopen op de dag na de dag van de afhaling van Trappist Westvleteren en/of eventuele Additionele Producten.

8.3 We verzoeken u om altijd het bestelnummer te vermelden. Dat bestelnummer staat vermeld in de bevestigingsmail van de reservering en de afhaling. Wij sturen u ook een schriftelijke bevestiging per e-mail dat de overeenkomst is ontbonden.

8.4 Binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop u ons geïnformeerd heeft over uw beslissing de Overeenkomst te herroepen, zendt u ons de Producten toe of overhandigt u de Producten aan ons. U staat zelf in voor het terugzenden van de Trappist Westvleteren en de aangekochte Additionele Producten. U draagt de kosten voor het terugbezorgen van de Trappist Westvleteren en de Additionele Producten. Wij zullen met u overeenkomen wanneer u de Producten kan terugzenden. Wij raden u wel aan de Producten zelf terug te brengen.

8.5 Indien u ons de Trappist Westvleteren en de Additionele Producten terugbezorgd heeft, zullen wij u het werkelijk betaalde bedrag terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht. Ook indien u de Producten niet zelf terugbrengt, betalen wij u alles terug van zodra we alle Producten waarvoor u uw herroepingsrecht gebruikt, hebben ontvangen of u ons bewijst dat u ze heeft opgestuurd.

8.6 U bent verantwoordelijk voor waardeverminderingen van Trappist Westvleteren en Additionele Producten die voortvloeien uit de behandeling van de producten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Trappist Westvleteren en de Additionele Producten vast te stellen. Wij zijn gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen.

8.7 Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten, die op het tijdstip van het contract tot geen lidmaatschapsstaat van de Europese Unie behoren en wier uitsluitende residentie op het tijdstip van de verkoop buiten de Europese Unie ligt.

 

9. Garantie

9.1 U beschikt over een wettelijke garantie van twee jaar. U kan van dit recht gebruik maken indien het gekochte Product niet overeenkomt met het gevraagde goed. U kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan u kennis had op het ogenblik van de verkoop.

9.2 De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde Product wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het Product.

9.3 Indien u van uw garantie wenst gebruik te maken, moet u ons zo snel mogelijk, en ten laatste binnen twee maanden na het ontdekken van het gebrek, op de hoogte brengen. Dit kan via het afhaalpunt waar de Producten werden afgehaald, zoals vermeld in artikel 2.1 (Onze Identificatie)

9.4 Deze garantie omvat de vervanging van het gebrekkige Product. Indien evenwel zou blijken dat de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor ons of u ernstige overlast zou berokkenen, dan verbinden wij ons er toe om u een passende prijsvermindering toe te staan of, bij ernstige niet-conformiteit, de koopovereenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits u teruggave doet van het Product.

9.5 Niet-conformiteit ontstaan als een gevolg van een ongeluk, een verergering van de toestand door nalatigheid, een valpartij, het gebruik van het artikel in strijd met het doel en de bestemming waarvoor het werd ontworpen, het niet zorgvuldig bewaren van de Producten zoals vermeld op de website, commercieel, beroepsmatig, foutief of oneigenlijk gebruik, zal niet kunnen worden geremedieerd aan de hand van de wettelijke garantie.


10. Aansprakelijkheid

10.1 In de mate dat dit toegelaten is, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, zijn wij alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van onze verplichtingen, indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door onze opzettelijke en ernstige fout; Wij zijn niet aansprakelijk voor andere fouten.

10.2 ​Niets in deze Algemene Voorwaarden beoogt uw wettelijke rechten uit te sluiten of te beperken. Bovendien is niets in deze Algemene Voorwaarden bedoeld om onze aansprakelijkheid voor het overlijden of een persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid (inclusief die van onze werknemers) te beperken of uit te sluiten; of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

10.3 Wij nemen alle nodige en redelijke maatregelen om onze website te allen tijde up-to-date, veilig en beschikbaar te houden. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden indien we alle redelijke inspanningen geleverd hebben en dit niet lukt.

10.4 De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites. Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Indien u op een link klikt, verlaat u onze website. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het gevolg is van de consultatie of het gebruik van een vreemde website. Deze vreemde websites bieden niet dezelfde garanties als wij. Wij raden u aan om aandachtig de gebruiksvoorwaarden en privacy policy van deze andere websites door te nemen.

10.5 Indien wij toch aansprakelijk zou worden gesteld, zal de hoogte van het bedrag van de vergoeding beperkt zijn tot het totale bedrag dat u heeft betaald voor de Producten.


11. Bescherming van persoonsgegevens

11.1 De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor de verwerking, afhandeling en voltooiing van uw bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken kan uw bestelling niet worden uitgevoerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met onze privacy policy.

11.2 Voor de bestelling van de Producten wordt het volledige bedrag betaald. Hiervoor maken wij gebruik van de betalingsprovider Ingenico. Om een bestelling te kunnen plaatsen en latere betaling te laten doorgaan, dient u aan Ingenico volgende informatie te verstrekken: financiële gegevens, namen, adres en elke andere informatie die noodzakelijk is voor de bestelling en betaling. Verder wensen wij u te informeren dat voor de uitvoering van uw bestelling de “Fraud Expert” oplossing gebruikt wordt. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Ingenico E-Commerce Solutions BVBA in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, met het oog op preventie van en strijd tegen fraude. Het verzamelen van bepaalde persoonsgegevens is dwingend vereist voor dat doel. Zonder deze gegevens, zou uw bestelling kunnen worden vertraagd of onmogelijk worden gemaakt en zou uw bestelling worden geannuleerd.


12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Wij garanderen te beschikken over de nodige rechten voor het aanbieden van onze Producten. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op deze Producten blijven bij ons en/of de eigenlijke rechthoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

12.2 De inhoud van de website is eigendom van Abdij Sint-Sixtus VZW. Hieronder wordt verstaan: teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software. De inhoud is auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Het is verboden om deze inhoud zonder schriftelijke toestemming van ons over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of op enige ander wijze te gebruiken.

12.3 Wij hechten veel belang aan intellectuele eigendomsrechten en hebben hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. De handelstekens die wij gebruiken op onze website en die terug te vinden zijn op onze Trappist Westvleteren worden eveneens beschermd.


13. Klantendienst

13.1 Wij streven ernaar om onze klanten tevreden te houden. Onze klantendienst staat dan ook voor u ter beschikking via e-mail op bierverkoop@sintsixtus.be of per post of in onze lokalen op het adres uiteengezet in artikel 2.1 (Onze Identificatie). Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over Producten, het bestelproces kunnen hieraan worden gericht.


14. Overmacht

14.1 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten onze wil.

14.2 In geval van overmacht worden deze verplichtingen opgeschort en zullen wij alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken.


15. Algemeen

15.1 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden (of deel daarvan) nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zal deze nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In geval van nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid zullen de Partijen, in de mate van het mogelijke, onderhandelen om de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling (of deel daarvan) te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze Algemene Voorwaarden.

15.2 Het feit dat wij nalaten om de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van onze rechten en verhindert ons niet om later de strikte naleving van deze bepalingen te eisen.

15.3 Deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de Cookie Policy, Privacy Policy en Gebruiksvoorwaarden die integraal deel uitmaken van de Algemene Voorwaarden vormen de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk, inclusief eventuele voorwaarden van de Partijen.

15.4 De Algemene Voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen u en ons, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen u en ons die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven onverkort van toepassing.


16. Toepasselijk recht/bevoegde rechtbank/Geschillenbeslechting

16.1 Voor zover wettelijk toegelaten, worden alle overeenkomsten waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

16.2 U kan een geschil over deze Algemene Voorwaarden ook voor een onafhankelijk orgaan brengen. Meer informatie vindt u op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.

16.3 Elke betwisting betreffende de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Ieper, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrift.

AV_2020_v1