Abdij Sint-Sixtus

Vertrouwelijkheidsverklaring

Privacyverklaring Abdij Sint-Sixtus

De webapplicatie (hierna de “Applicatie”) wordt aangeboden door:
Abdij Sint-Sixtus (hierna “Sint-Sixtus”, “Wij” en “Ons”)
Donkerstraat 12
8640 Westvleteren
België
BTW BE0405.530.472
E-mail: privacy@sintsixtus.be
Aarzel niet om ons te contacteren indien u privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven u een spoedig antwoord.
Gelieve bovenstaande contactgegevens enkel te gebruiken voor uw privacy-gerelateerde vragen. Bierreservaties kunnen enkel gebeuren via het bierreservatiesysteem op de Applicatie. Dergelijke vragen zullen dan ook niet via deze mailbox worden beantwoord.

1. Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon die een bestelling plaatst via onze Applicatie en zo gebruik maakt van onze diensten (hierna de “Klant”), geeft onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens vrij. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat u te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en u als natuurlijke persoon.
We gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).
Via deze Privacyverklaring wordt iedere Klant op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Sint-Sixtus kan doorvoeren met zijn of haar persoonsgegevens. Sint-Sixtus behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Klant. We raden de Klant aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke
Sint-Sixtus bepaalt welke persoonsgegevens van u worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Bijgevolg is Sint-Sixtus een “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de GDPR.
Sint-Sixtus heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar Klanten te beschermen. Sint-Sixtus maakt gebruik van verschillende adequate beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Sint-Sixtus zorgt ervoor dat de aangeleverde persoonsgegevens veilig bewaard worden in een gecontroleerde omgeving. Hou er echter rekening mee dat geen enkele methode van transmissie via internet geheel veilig is. U bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw wachtwoord
2.2. Verwerker(s)
Sint-Sixtus doet beroep op zorgvuldig geselecteerde “gegevensverwerkers” voor de verwerking van de persoonsgegevens van Klanten. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.
Zo zal Sint-Sixtus beroep doen op verwerkers voor ICT-technische ondersteuning en hostingdoeleinden, voor administratieve doeleinden en voor analytische doeleinden.
Met het oog op een optimale bescherming van de persoonsgegevens van de Klant heeft Sint-Sixtus de nodige contractuele afspraken gemaakt met de bovenvermelde gegevensverwerkers om ervoor te zorgen dat zij dezelfde hoge standaarden toepassen als Sint-Sixtus.
Een doorgifte van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kan slechts plaatsvinden naar landen waarvan de Gegevensbeschermingsautoriteit in België heeft vastgesteld dat zij eenzelfde passend beschermingsniveau bieden of, indien dit niet het geval zou zijn, voor zover Sint-Sixtus de nodige contractuele afspraken heeft gemaakt met deze verwerker, rekening houdende met de standaardbepalingen zoals opgelegd door de Gegevensbeschermingsautoriteit in België.

3. Op welke juridische basis worden uw persoonsgegevens verwerkt?

In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:
* Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Klant, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op aanvraag van de Klant; of
* Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie met de Klant, in het bijzonder de facturatie;
* Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te antwoorden op informatieaanvragen van Klanten;

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Sint-Sixtus verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
Hoeveel en welke persoonsgegevens Sint-Sixtus over u verzamelt, is afhankelijk van uw gebruik van onze dienstverlening. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate intensiever gebruik gemaakt wordt van onze Applicatie. Concreet verwerken wij volgende categorieën persoonsgegevens:
* Persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, voornaam en adres;
* Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
* Gegevens ter controle bij afhaling van uw bestelling zoals de nummerplaat van uw wagen;
* Uw geboortedatum.
VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?
De verwerking van uw persoonsgegevens is essentieel in het kader van onze bierverkoop. Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van deze dienstverlening en in geen geval om u achteraf promotionele aanbiedingen te versturen. Uw persoonsgegevens worden verzameld om correct onze klantenadministratie af te handelen en om aan orderbeheer en facturatie te doen.
Wij vragen steeds uw nummerplaat bij een bestelling zodat we uw identiteit kunnen verifiëren wanneer u uw kratten komt ophalen.
Uw geboortedatum wordt tot slot steeds gevraagd zodat wij kunnen nagaan of u al dan niet meerderjarig bent. Ons bier kan niet besteld worden indien u minderjarig bent. In dit geval zal het niet mogelijk zijn om u te registreren op onze Applicatie.
Verder kunnen de persoonsgegevens van de Klant ook aangewend worden voor het beheer van geschillen en voor bescherming tegen fraude en overtredingen.
Daarnaast gebruiken wij cookies om (het IP-adres van) Klanten te herkennen en hen een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de Applicatie op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.
Bij een bezoek aan de Applicatie worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Applicatie te optimaliseren. Deze gegevens zijn: vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht, enz. Teneinde uw privacy optimaal te beschermen, worden deze gegevens steeds geanonimiseerd.
We verzamelen in geen geval gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over uw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke.
De Klant verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Sint-Sixtus en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Sint-Sixtus behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien de vereiste persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

5. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen Sint-Sixtus. Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien u ons daarvoor op voorhand uw expliciete toestemming hebt gegeven of wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wettelijk verplicht is.

6. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen in artikel 5 na te streven. Ze worden verwijderd uit onze databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Klant geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent. In ieder geval worden uw contactgegevens drie jaar vanaf de verkoop bewaard, wat overeenkomt met de houdbaarheidsdatum van het bier. Op die manier kunnen wij u opnieuw contacteren in het kader van de relevante voedselwetgeving.  

7. Wat zijn uw rechten?

7.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.
7.2 Recht op inzage
Indien u uw identiteit kan bewijzen, verkrijgt u het recht om informatie te verwerven over het verwerken van uw persoonsgegevens. Aldus heeft u het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die u kan uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens.
7.3 Recht op rectificatie
Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Klant om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn “Gebruikersprofiel”. De Klant kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.
7.4 Recht op het wissen van uw persoonsgegevens
U heeft tevens het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:
  • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
  • U herroept uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van uw persoonsgegevens;
  • U heeft op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Uw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
  • Uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.
7.5 Recht op beperking van de verwerking
In sommige gevallen heeft u het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Sint-Sixtus om vast te stellen dat u geldig uw recht tot verwijdering kan uitoefenen.
7.6 Recht om bezwaar te maken
U heeft het recht u te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Sint-Sixtus zal ophouden uw persoonsgegevens te verwerken tenzij Sint-Sixtus kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van uw persoonsgegevens die primeren op uw recht om zich te verzetten.
7.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de aan Sint-Sixtus verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Abdij Sint-Sixtus, Donkerstraat 12, 8640 Westvleteren, België of via e-mail aan privacy@sintsixtus.be. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van uw verzoek.

9. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien u opmerkingen of klachten heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij u om deze eerst aan ons te melden. Op die manier kunnen we in onderling overleg tot een minnelijke oplossing komen.
Indien u, na deze melding, nog niet steeds niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door Sint-Sixtus, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).